فایل اکسل هوش هیجانی بار ان
فایل اکسل هوش هیجانی بار ان

فایل اکسل آزمون هوش هیجانی بار – ان

آزمون بار-ان، براي مجموعه قابلیتها، صلاحیتها و مهارتهاي غیرشناختی در نظر گرفته شده است
که بر توانایی شخص، براي موفقیت در مقابله با درخواستها و فشارهاي محیطی تکیه دارد.

نمره گذاري:
از آنجا که گزینه ها بر روي یک طیف 5 درجهاي لیکرت تنظیم شده اند، نمره گذاري از 5 به یک کاملا موافقم 5 و کاملا مخالفم 1 و در بعضی سؤالات با محتواي منفی یا معکوس، انجام میشود. نمره کل هر مقیاس، برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس میباشد.
کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس میباشد. به طورمثال کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازي؛ نشان دهنده ي خود ابرازي بیشتر در فرد است.


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

فایل هوش هیجانی_1574747249_33661_8314_1503.zip0.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 30,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت